ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTOR ΜΟΝ. A.E
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015 
Α.Φ.Μ.: 997579099 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124305427000
   
  2015 2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 5,000.00 75,101.73
Λοιπά συνήθη έσοδα 0.00 0.00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 0.00 0.00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0.00 0.00
Παροχές σε εργαζόμενους 0.00 0.00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 2,999.76 2,999.76
Λοιπά έξοδα και ζημιές 8,012.10 75,337.30
Λοιπά έσοδα και κέρδη 0.00 0.00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 142.17 645.00
Αποτέλεσμα προ φόρων -6,154.03 -3,880.33
Φόροι 0.00 0.00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους -6,154.03 -3,880.33
     
28/4/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 661955 Α.Δ.Τ. Φ 022230 Α.Δ.Τ. ΑΜ 249389
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β.5 ΤΗΣ 31/12/2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2015 - 31/12/2015   
Α.Φ.Μ.: 997579099 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124305427000
   
Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014
Πάγια 153,193.81   153,193.81  
Μείον: Αποσβεσμένα 40,112.93   37,113.17  
Απομειωμένα   113,080.88 116,080.64
Αποθέματα   0.00   0.00
Απαιτήσεις   12,410.24   84,113.29
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα   0.00   0.00
Λοιπά   100.00   100.00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδυναμα   9,584.42   1,309.46
Σύνολο ενεργητικού   135,175.54   201,603.39
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις        
Κεφάλαια και αποθεματικά   135,073.11   141,227.14
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   0.00   0.00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   102.43   60,376.25
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   135,175.54   201,603.39
   
         
28/4/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 661955 Α.Δ.Τ. Φ 022230 Α.Δ.Τ. ΑΜ 249389
 
CONSTRUCTOR  MON. A.E.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία)
Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 - 5η εταιρική χρήση (01/01/2015 - 31/12/2015) 
Α.Φ.Μ.: 997579099 - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124305427000
Επωνυμία  CONSTRUCTOR MON. A.E.
(Παρ. 3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύπος Μονοπρόσωπη Α.Ε. 
(Παρ. 3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς 01/01/2015 - 31/12/2015
(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδρας Δωδεκανήσου 16, Τ.Κ.: 71601, Νέα Αλικαρνασσός
(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώο ΑΡ. ΓΕΜΗ: 124305427000
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα Ναι
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)
Εκκαθάριση Όχι
(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότητας Πολύ μικρή οντότητα με διπλογραφικά βιβλία
(Παρ. 3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν
καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. (παρ. 16 άρθρου 29)

Εγγυήσεις: Δεν υπάρχουν
Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: Δεν έγινε
Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Δεν υπάρχει
Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό): Δεν υπάρχουν
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. 0
(Παρ. 23α άρθρου 29)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. Δεν υπάρχουν
(Παρ. 25 άρθρου 29)
Καταρτίσατε συνοπτικό ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6; Ναι
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014 Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 661955 Α.Δ.Τ. Φ 022230 Α.Δ.Τ. ΑΜ 249389
 

 

© 2014 CONSTRUCTOR A.E.