ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTOR Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16 - ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - Τ.Κ.71601
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 4ης ΕΤΑΙPIΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2014 (01.01.2014 - 31.12.2014)
 ΑΡΜΑΕ 70283/070/Β/10/0044
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ   Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014   ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ  Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014  
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης 4,038.81  1,615.52  2,423.29   Ι. Μετοχικό κεφάλαιο                                   (5.000 ονομ/κές μετοχές των 30,00€)  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις   1. Καταβεβλημένο 150,000.00  
2. Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων 105,315.00  23,222.45  82,092.55   IV. Αποθεματικά Κεφάλαια  
3. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λ.μηχν/κός εξοπλ. 43,840.00  12,275.20  31,564.80   1. Τακτικό Αποθεματικό 1,188.85  
  149,155.00  35,497.65  113,657.35    V.Αποτελέσματα εις νέο  
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλ.μακρ.χρημ.απαιτησεις   Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -9,961.71  
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις 100.00   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV) 141,227.14  
       
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 113,757.35       
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΙΙ. Απαιτήσεις   ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
1. Πελάτες 77,490.00    1. Προμηθευτές
59,896.84
 
11. Χρεώστες διάφοροι 6,623.29    5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 479.41  
  84,113.29    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 60,376.25  
IV. Διαθέσιμα      
1. Ταμείο 1,245.79       
3.Καταθέσεις όψεως 63.67       
  1,309.46       
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV) 85,422.75       
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 201,603.39    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 201,603.39  
                         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
  Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014   Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2014  
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως    
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών) 75,101.73   Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης -3,880.33  
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων 47,414.10   Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων -6,081.38  
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 27,687.63   Σύνολο -9,961.71  
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 31,567.96   ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος 0.00  
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -3,880.33   Ζημιές εις νέον -9,961.71  
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 2,999.76    
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 2,999.76 0.00    
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ    
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -3,880.33    
     
                         
Ηράκλειο 30-04-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                  ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Χ661955                  Α.Δ.Τ. Τ164217
 
 
 
     

© 2014 CONSTRUCTOR A.E.