ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTOR Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16 - ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - Τ.Κ.71601
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 3ης ΕΤΑΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2013 (01.01.2013 - 31.12.2013)
 ΑΡΜΑΕ 70283/070/Β/10/0044
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ   Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013   ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ  Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013  
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπ.Αξία   Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
1. Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης 4,038.81  807.76  3,231.05   Ι. Μετοχικό κεφάλαιο                                   (5.000 ονομ/κές μετοχές των 30,00€)  
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις   1. Καταβεβλημένο 150,000.00  
2. Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων 105,315.00  23,222.45  82,092.55   IV. Αποθεματικά Κεφάλαια  
3. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λ.μηχν/κός εξοπλ. 43,840.00  10,083.20  33,756.80   1. Τακτικό Αποθεματικό 1,188.85  
  149,155.00  33,305.65  115,849.35    V.Αποτελέσματα εις νέο  
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλ.μακρ.χρημ.απαιτησεις   Υπόλοιπο ζημιών εις νέο -6,081.38  
7. Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις 100.00   Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV) 145,107.47  
       
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 115,949.35       
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΙΙ. Απαιτήσεις   ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  
1. Πελάτες 14,801.78    5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1,083.92  
11. Χρεώστες διάφοροι 7,060.24    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1,083.92  
  21,862.02       
IV. Διαθέσιμα      
1. Ταμείο 1,822.90       
3.Καταθέσεις όψεως 3,326.07       
  5,148.97       
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 27,010.99       
       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 146,191.39    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 146,191.39  
                         
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
  Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013   Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2013  
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως    
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις Υπηρεσιών) 235,341.03   Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσης -23,914.26  
ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων 165,417.50   Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων 17,832.88  
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 69,923.53   Σύνολο -6,081.38  
ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 93,837.79   ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος 0.00  
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως -23,914.26   Ζημιές εις νέον -6,081.38  
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 4,282.41    
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος 4,282.41 0.00    
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ    
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -23,914.26    
     
                         
Ηράκλειο 29-04-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΥΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                  ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ Χ661955                  Α.Δ.Τ. Τ164217

© 2014 CONSTRUCTOR A.E.