ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.

 

Εταιρικό Προφίλ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.
ΤΗΣ CONSTRUCTOR A.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70283/070/B/10/0044


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Δ.Σ. καλεί τους Μετόχους της CONSTRUCTOR AE σε τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Δωδεκανήσου 16, Νέα Αλικαρνασσός, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 5ης εταιρικής χρήσης (01-01-2015 έως 31-12-2015) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.
2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζη-μίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. Σημειώνουμε εδώ ότι βάσει του Ν.3604/2007 τροποποίηση του Ν.2190/1920 είναι προαιρετικός ο διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών.
3) Εκλογή νέου Δ.Σ.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γ.Σ., οφείλει να κατα-θέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα για λογαριασμό της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γ.Σ.


Ακριβές αντίγραφο
Νέα Αλικαρνασσός
2 Ιουλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

 

 

© 2014 CONSTRUCTOR A.E.